SIA “Vidzemes Būvnieks” darbība vērsta uz klientu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu vispārējas celtniecības un projektēšanas, būvuzraudzības, elektromontāžas, inženiertīklu, hidrotehnisko būvju un meliorācijas sistēmu būvniecības, zemes darbu, ceļubūves un mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu. 
Uzņēmuma stratēģija ir pakalpojumu sniegšanas kvalitātes stabilitātes nodrošināšana.
Līdzsvara ievērošana starp izpildāmo darbu kvalitāti, klientu apmierinātību un uzņēmuma ekonomiskajām interesēm ir galvenie darbības vadmotīvi.Lai īstenotu izvirzīto stratēģiju, SIA “Vidzemes Būvnieks” apņemas ievērot ar klientu noslēgtās vienošanās un saistošo normatīvo aktu prasības un veikt nepārtrauktu kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanu atbilstoši ISO 9001:2015, kā arī vides aizsardzības ISO 9001:2015 prasībām. Uzņēmuma politikas īstenošanā iesaistās visi uzņēmuma darbinieki. Ikviens darbinieks atbild par sava darba kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi saskaņā ar noteiktajām prasībām.
Kā vienu no svarīgākajām priekšrocībām var minēt profesionālu darbu savā pamatnozarē – meliorācija, hidrobūvniecība, celtniecība. Pateicoties augsti kvalificētiem vadošajiem speciālistiem, tiek veiksmīgi ņemta dalība dažādos valsts un privātā kapitāla rīkotajos konkursos un iegūtas tiesības uz līgumu slēgšanām . 
 Kā lielākos sadarbības partnerus varam minēt :
  • AS Latvijas valsts meži (mežu meliorācijas sistēmu renovācija, izveidošanas),
  • Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”,
  • Gulbenes novada pašvaldība.
Visas uzņēmuma saimnieciskās darbības nozares ir licencētas un sertificētas.
Visu uzņēmuma pastāvēšanas laiku uzņēmums ir attīstījis un palielinājis gan apjomus, gan strādājošo skaitu.